hoofd

anbi

Transparantie? Klik op logo.

 

Sponsor

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Jaarverslag

Samenstelling Bestuur
Eric Makadoero, Voorzitter
Conny van Niel, Secretaris
Jan Henk Timmer, Penningmeester

Vrijwilligers
Maria Makadoero,
Stella Makadoero,
Marjolein Makadoero,

Inleiding
Het streven van de stichting is om er altijd persoonlijk op toe te zien dat de geldelijke bijdragen (sponsorgeld) ook daadwerkelijk voor het bestemde doel gebruikt wordt. Dit gebeurt door werkbezoeken aan de projecten en rechtstreekse contacten met de betrokken verantwoordelijken tijdens de privévakanties van de bestuursleden en/of familieleden. Tot dusver is dit elk jaar gelukt. Ron’s Droom is als goede doelen stichting al een aantal jaren actief (sinds 2010) Zij wil binnen haar bescheiden mogelijkheden een bijdrage leveren aan scholingsprojecten voor arme kinderen in Indonesië.

Tot dusver heeft de stichting ongeveer 33 vaste donateurs voor het jaarlijkse schoolgeld van 20 dove kinderen bij Santi Rama in Jakarta en 15 dove kinderen bij Ikang Papa op Bali.
Daarnaast krijgt Ron’s Droom soms incidentele donaties van derden (particulieren, anonieme gevers, andere instellingen e.d.) waarmee losse projecten kunnen worden gefinancierd of extra bijdragen aan andere bestaande projecten kunnen worden geleverd. Om meer financiële middelen te genereren heeft de stichting zelf ook een aantal actie zoals verkoop van tweedehandse boeken, benefietevenementen en verzoeken om een bijdrage uit andere fondsen.
Met de incidentele donaties en de opbrengst van de eerder genoemde acties heeft Ron’s Droom in de afgelopen jaren een aantal activiteiten kunnen uitvoeren, zoals vervanging van een verrot plafond en de renovatie van een verpauperde toilettengroep en de bouw van een school in Apuan op Bali.

Stand van zaken sponsorprojecten

Omdat wij liever geen hoge transactiekosten willen maken proberen wij om zoveel mogelijk aan te sluiten bij onze privéreizen naar Indonesië. Dit jaar is onze Penningmeester Jan Henk langs de diverse projecten gegaan

‘Santi Rama’, school voor dove kinderen in Jakarta’
Santi Rama is één van de eerste scholingsprojecten die we sinds 2011 financieel ondersteunen. De stichting sponsort het schoolgeld voor 20 ‘doofstomme’ arme kinderen op de kleuter- en basisschool.
Het gels is overhandigd aan Ibu drs. Lani Bunawan, de directeur van de school. Zij wist ons te vertellen dat de kleuterschool inmiddels is opgegaan in de ‘gewone’ school. Dit omdat er te weinig leerlingen waren. Helaas is ons toilet ook achtergebleven.

Ikang Papa’, tehuis voor arme dove kinderen op Bali’
Ikang Papa is een particulier initiatief om ‘doof- stomme’ kinderen (waarvan een aantal ook psychisch zwak is) intern op te vangen en voor hun scholing te zorgen. In 2018 waren dit 19 meisjes en 15 jongens.
Sinds 2012 verleent Ron’s Droom financiële ondersteuning voor de scholing van in eerste instantie 10 kinderen. In 2018 is dit verhoogd naar 15. Het geld is in oktober 2018 persoonlijk overhandig aan de penningmeester, mevrouw Sri Mayuni. Ook heeft het tehuis voor 170 euro aan goederen ontvangen, voornamelijk etenswaren.
In februari 2018 heeft Ikang Papa nieuw meubilair voor hun gezamenlijke huiskamer ontvangen. Er is gezorgd voor de aanschaf van een typisch Balinees bankstel voor de woonkamer + 35 klapstoeltjes voor de kinderen. De Stichting heeft daar 150 euro voor bijgedragen. 

‘Schoolgebouw Apuan Bali’

Zoals bekend is de nieuwe school in juni 2017 opgeleverd en aan de schoolleiding aldaar overgedragen. Meteen vanaf de overdracht steeg het aantal leerlingen van de kleuterklas van 12 naar 20 kinderen, zelfs met kinderen vanuit naastgelegen dorpen. Naast een kleuterklas wordt de school ook gebruikt voor avondonderwijs voor volwassenen, de zogeheten ‘drop-outs’. Ook deze activiteit is een enorm succes voor het dorp Apuan. Het aantal ‘drop-outs’ is met 100% gestegen, van 25 naar nu 50 volwassenen. Onlangs werd hier ook de periodieke inenting van de dorpsbewoners uitgevoerd. Kortom, dit schoolgebouw is dus multifunctioneel en is voor hen een behoorlijke aanwinst gebleken.