hoofd

anbi

Transparantie? Klik op logo.

 

Sponsor

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Inleiding

Ikang Papa’ (passie voor de armen) is een opvanghuis voor kansarme kinderen die doof zijn en ook niet kunnen praten. In totaal zijn er 38 kinderen waarvan 11 van hen tevens een (lichte) geestelijke beperking hebben. Sinds 2012 biedt Stichting RonsDroom financiële steun aan Yayasan Ikang Papa, t.w. voor scholingskosten voor 15 kinderen. Daarnaast is ook het dak van de jongensafdeling vernieuwd en heeft de stichting zorg gedragen voor aanschaf van wat meubilair. Het is een grote wens om meer kinderen te kunnen helpen, maar door gebrek aan vaste donateurs is dit financieel nog niet haalbaar. Alle kinderen volgen het bijzonder onderwijs, maar zijn door hun handicap erg beperkt in hun ontwikkeling en hebben hierdoor ook een onzekere toekomst. Met name goed te kunnen communiceren vormt voor hen het grootste struikelblok. Om hun toekomstperspectief nog enigszins te vergroten heeft de stichting het plan opgevat om te laten onderzoeken in hoeverre aan de gehoorhandicap van alle kinderen nog iets te doen is, bijv. met behulp van een gehoorapparaat. Alvorens dit te kunnen realiseren, dient door een professional eerst uitgebreid onderzocht te worden voor welke kinderen zo’n hulpmiddel naar verwachting tot het gewenste resultaat zal leiden.

Geschiedenis van de kinderen

Bij de leiding van Ikang Papa is weinig bekend over de achtergrond c.q. de oorzaak van de gehoorhandicap van de kinderen. Al gauw wordt er maar van uit gegaan dat dit aangeborenis, terwijl het ook goed mogelijk is dat bij sommigen van hen de oorzaak misschien kan liggen aan langdurige verwaarlozing van een (aanvankelijk) sluimerend gehoorafwijking of van een ongeluk. Wegens gebrek aan geld en kennis is dit ook nooit onderzocht. Stichting RonsDroom vindt dat een gedegen vooronderzoek de moeite waard is, d.w.z. onderzocht moet worden of er nog iets aan hun gehoorhandicap gedaan kan worden en of het gebruik van een gehoorapparaat geheel of deels soelaas kan bieden aan hun probleem.

Vooronderzoek aanschaf gehoorapparaat

Na enig research is gebleken dat Bali Hearing Center http://balihearingcenter.com in Denpasar één van de beste instituten in de omgeving is om dit traject te laten uitvoeren. Dit traject houdt onder meer in een fysiek en psychologisch onderzoek wat uitmondt in een advies welke oplossing per individueel kind het beste is; dus toegespitst per geval.
Een dergelijk onderzoek door dit instituut kost omgerekend € 18 per kind; derhalve 38 x € 18 is € 684 voor onderzoekskosten. Uit dit onderzoek moet vervolgens blijken voor welke kinderen het gebruik van een gehoorapparaat zinvol is en voor welke kinderen niet. Overigens wordt hier uitgegaan van een kwalitatief standaardmodel doch functioneel gehoorapparaat. Geavanceerde apparatuur, bijv. implantaten of met Bluetooth-toepassing e.d., is weliswaar ook verkrijgbaar maar valt vanwege de extra kosten buiten de scope van dit plan.

Mocht uit het onderzoek bijvoorbeeld blijken dat voor elk onderzocht kind een gehoorapparaat nodig is dan zal dit een behoorlijke investering betekenen, t.w. 38 x € 160 (merk Phonak) = € 6080. De totale projectkosten kosten komen derhalve op € 684 + € 6080 = € 6764. Stichting RonsDroom kan slechts een bescheiden deel van de kosten uit eigen reserves financieren. Het grootste deel zou uit de opbrengst van een fondsenwerving moeten komen.

Het is overigens mogelijk dat niet iedereen gebaat zou zijn bij het gebruik van een gehoorapparaat, bijvoorbeeld omdat de gehoorschade te groot is etc. In dit geval zullen de kosten ook navenant lager uitvallen. Maar in dit projectplan wordt hier uiteraard niet op vooruit gelopen.

Fondsenwerving en Planning

Als vorm van fondsenwerving heeft Stichting RonsDroom in het verleden twee benefietevenementen georganiseerd om een aantal (scholings-) projecten te kunnen realiseren. Dit is destijds ook gelukt. Om het benodigde budget voor het onderhavige projectplan te kunnen genereren, organiseert de stichting op 2 december 2018 een evenement Dance4Friends. Mede afhankelijk van de opbrengst hiervan zou in week 4 (21-jan-2019 e.v.) met het gehooronderzoek van de kinderen begonnen kunnen worden. De doorlooptijd van het gehele traject, inclusief het aanmeten van de gehoorapparaten, wordt geschat op 5 weken.

Mocht de hiervoor benodigde financiële middelen (nog) niet toereikend zijn, dan zal een keuze gemaakt moeten worden in de volgorde voor kinderen die als eerste voor een gehoorapparaat in aanmerking komen en kinderen die wellicht in een latere fase aan de beurt zullen zijn omdat hiervoor weer extra fondsen geworven moeten worden; dit wordt geen eenvoudige zaak.

Nazorg

De aangeschafte gehoorapparaten zullen op gezette tijden onderhouden moeten worden, d.w.z. periodieke controle, kleine reparaties, vervanging batterijtjes e.d. Hiervoor zal jaarlijks een budget ad € 100 gereserveerd moeten worden.